Hội thảo góp ý xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao NVQLNN trong lĩnh vực bán hàng đa cấp (19/10/2017))

 
 Thòi gian
 Địa điểm
 Chủ trì
 Nội dung
Chuẩn bị
Thành phần
 14h
19/10/2017
 Phòng 101 Nhà A
 Phó Hiệu trưởng
Lê Hải An
 Hội thảo góp ý xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao NVQLNN trong lĩnh vực bán hàng đa cấp
 TTLD  Theo giấy mời và yêu cầu
Số lượt xem bài viết: 2150, Ngày cập nhật cuối cùng: 18/10/2017