Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA KINH TẾ

 

I. Vị trí, chức năng

Khoa Kinh tế là đơn vị thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương có chức năng thực hiện công tác giảng dạy chuyên ngành Kinh tế cho hệ đào tạo nghề.

II. Nhiệm vụ

- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy đối với sinh viên thuộc lĩnh vực về Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Ngân hàng, Marketing, Thương mại, Bán hàng siêu thị; tham gia giảng dạy bồi dưỡng và các hệ đào tạo khác theo chuyên ngành khi được phân công;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình, nghiên cứu khoa học đối với các ngành trong lĩnh vực Kinh tế thuộc các hệ đào tạo và bồi dưỡng khi được phân công;

- Chủ động, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành khai thác các dự án hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học theo đúng lĩnh vực chuyên ngành;

- Quản lý toàn diện các mặt giảng dạy, học tập, công tác chuyên môn của Khoa;

- Tham mưu và triển khai các hoạt động gắn thực hành, thực tập của học viên, sinh viên với các doanh nghiệp;

- Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, tham gia học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bổ sung (hàng năm hoặc định kỳ) đối với giáo viên, giảng viên trong Khoa phù hợp với yêu cầu giảng dạy;

- Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng, học viên thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa, dự trù vật tư và các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho giảng dạy và học tập;

- Quản lý đề thi, kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra, thi ở phạm vi Khoa quản lý; lưu trữ kết quả học tập, thực tập của học viên, sinh viên của Khoa;

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học định kỳ cấp Khoa;

- Tham gia các hoạt động đoàn thể trong Nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công./.

Số lượt xem bài viết: 253, Ngày cập nhật cuối cùng: 29/08/2016